கேரளா தியாramaகேரளா தியா
 
சன்னிதி
 
 
சன்னிதி
 
 
சன்னிதி
 
Animated Ramayana
Om Apadamapahartaram Dataram Sarvasampadam। Lokabhiramam Shriramam Bhuyo-Bhuyo Namamyaham॥
PurusarthasFour principle quests for every soul: kama (desire that is permitted by dharma), artha (material wealth), dharma (duty as per caste and station in life), moksha (renunciation and saranaagathi)
Sakrudeva Prapannaya Tavaasmeeti cha Yachate Abhayam Sarva Bhutebhyo Dadaami Etat Vratam Mama."If a person once surrenders and takes refuge in me saying, I am yours (thavaasmi), I will protect him from all others. This is my vow."