கேரளா தியாsrimannaaraayanaகேரளா தியா
 
சன்னிதி
 
 
சன்னிதி
 
 
சன்னிதி
 
purusha suktam naaraayana suktam sri suuktam bhu suuktam nila suktam Vishnu Sahasranamam Stotram