கேரளா தியாvenkateshwaraகேரளா தியா
 
சன்னிதி
 
 
சன்னிதி
 
 
சன்னிதி
 
Minecraft Tirupathi Temple
Jump to 10 minutes for faster dharshan
venkatesha suprabhaatamPrayer to wake up Lord Venkatesha Swamy in the morning.
Tirupathi Comic
Sri Varaha Charama Shlokam sthithE manasi susvasthE sarIrE sathi yO nara: dhAthusAmyE sthithE smarthA visvarUpam cha maamajam (1) tathastham mriyamANam thu kAshtA paashaNa sannibham aham smarAmi madh bhaktham nayAmi paramAm gathim (2) Oh Bhumi Devi ! The entire universe is my body (sarIram ) . I do not have births or deaths . When my bhakthAs with mahA visvAsam surrender to me, while they are still in a state of tranquil mind and healthy body and reflect about Me as as SarvAdharan ( root cause of all) , NiyanthA ( one who commands from within ) sarva sEshi ( the ultimate ), aasrayaNeeyan ( one who is fit to be worshipped ) , Sarva VyApthan (all- pervasive ) and Nithya sannihithan ( One who is always near ) , THEN I think of them at their last moments, when they are totally unconscious like a log or a stone and lead them by archirAdhi maargam to My parama padham and bless them to have nithya kaimkarya bhAgyam to Me there . (By Dr. V. Sadagopan)