கேரளா தியாvedanta desikaகேரளா தியா
 
சன்னிதி
 
 
சன்னிதி
 
 
சன்னிதி
 
Rahasya RatnavaliNecklace of Secrets. Also summarized here
Hayagriiva StotramComposed by Vedanta Desikan