ஸ்ரீதர்

௯௨

௨௦௨௩-௧௨-௨௨ ௨௩:௩௦:௧௯
௩௩🙏

௯௧

௨௦௨௩-௧௨-௧௯ ௨௦:௫௯:௫௩
௨௨🙏

௯௦

௨௦௨௩-௧௨-௧௬ ௧௪:௫௬:௧௭
௨௨🙏

௮௮

௨௦௨௩-௧௦-௨௪ ௧௨:௪௪:௧௦
௫௭🙏

௮௭

௨௦௨௩-௧௦-௨௨ ௧௨:௨௭:௦௪https://www.youtube.com/shorts/DH4LVdIgNsk
௪௬🙏

௮௬

௨௦௨௩-௧௦-௨௧ ௧௮:௪௯:௪௫
௪௩🙏

௮௫

௨௦௨௩-௦௯-௨௧ ௨௧:௦௪:௨௬
௫௬🙏

௮௪

௨௦௨௩-௦௯-௧௪ ௧௧:௦௬:௧௧https://archive.org/details/134756189amarchitrakathabhagawatthekrishnaavataramarchitrakatha_315_u
௫௯🙏
முதலில முந்தின பக்கம 1 இல் 10 அடுத்து கடந்த