கேரளா தியாadivan satagopanகேரளா தியா
 
சன்னிதி
 
 
சன்னிதி
 
 
சன்னிதி
 
<
"Go from door to door taking me with you and minister to the, well being of the disciples. Be thier Guru, purify them with my (Vishnu's) emblems of the conch and the discus and instruct them in the Ashtaksharam, Dwayam, and Charama Slolka."
(i) Srimat Vedamarga Pratishtapanacharya, (ii) Paramahamsa Parivraajaka, (iii) Ubhaya Vedantacharya, (iv) Sarvatantra Swatantra and (v) Bhagavat Ramanuja Siddhanta Nirdharana Sarvabhouma.
Acharya Vaibhavam
>