கேரளா தியாmahalakshmiகேரளா தியா
 
சன்னிதி
 
 
சன்னிதி
 
 
சன்னிதி
 
Sri StutiThe Sri Stuti is a composition by Vedanta Desika in praise of Sri Mahalakshmi. The first time it was recited, gold rained from the sky.